۰ از ۵
(از ۰ نظر)
موجود

حسابداری انبار اسپاد پیشرفته کد 71054

تعداد:
قیمت:
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

این نسخه شامل نسخه (71052) به انضمام :

 • امکان چند شرکتی
 •  تجمیع سطرهای تکراری در اسناد انبار 
 • تعریف صدور سند مشابه برای اسناد انبار
 • تعریف اسناد یادداشت برای انواع اسناد انبار
 • تعریف انبارهای مورد
 • پذیرش برای انواع اسناد انبار
 • تعریف طرف حسابهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار
 • تولید شماره سند  اتوماتیک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده
 •  ثبت سند انبار در وضعیت یادداشت
 • امکان انتخاب مبنای شمارش بر اساس : آخرین شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزدیکترین شمارش به موجودی ، شمارش با
  بیشترین تکرار ، بزرگترین شمارش ، کوچکترین شمارش ، نمایش شمارش های قبلی و یا پنهان کردن آن در دفعات شمارش
 • افزودن کالاها به صورت دستی و یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبار گردانی
 • روش قیمت گذاری FIFOو LIFO و شناسایی ویژه
 • درج تکراری سطر سند انبار در تعریف اسناد انبار
 • تعریف مشخصات تکمیلی اشخاص
 • تعریف واحد جایگزین، تعریف کالای جایگزین
 • تعریف ویژگیهای کالا و ایجاد کلاس کالا و تعریف کالا با استفاده از کلاس بصورت دستی و اتوماتیک پ
 • تعریف و تخصیص ویژگی های قیمت ناپذیر (تولید نام کالا)
 • طراحی گزارشات
 • ویرایش اسناد انبار
 • تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای
 • سال و یادآوری اتوماتیک توسط نرم افزار و …
 • تخصیص نوع انبار به انواع انبارهای تعریف شده از قبل (تعریف انواع انبار شامل انبار مواد اولیه ، انبار ضایعات و…)
 • تعریف انواع اسناد انبار
 • تعریف اسناد غیر کنترلی (در موجودی و کاردکس کالا تاثیر ندارند مثل سفارش )
 •  تغییر کلیه عناوین موجود در فرمهای اسناد انبار وابسته به نوع سند انبار
 •  کنترل موجودی منفی در انبارها
 • تعریف موءلفه برای واحدهایی از جنس سایر موارد
 • تعریف موءلفه از جنس صحیح و یا اعشاری
 • تعریف واحد جایگزین با استفاده از ارتباط مولفه های واحد جایگزین با مولفه واحد اصلی
 • تعریف گروه ویژگی ها و تخصیص ویژگی ها به هر گروه از ویژگی ها
 • تعریف اسناد وابسته برای هر یک از انواع اسناد انبار
 • تعریف گروه کالاهای مورد پذیرش برای انواع اسناد انبار
 •  تعریف طرف حساب و انبار برای اسناد انبار به صورت ثابت
 • ثبت اسناد وابسته برای اسنادی که اسناد وابسته دارند ، وجود شماره دستی ، شماره عطف
 • امکان گزارشگیری از شماره دستی ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه در اسناد انبار

 

 

مشخصات نرم افزار
امکانات

سرفصل حساب

1. تعریف سرفصل های حساب در سطح معین برای گروههای کالا

2. امکان تعریف معین های چند سطحی ( بر اساس گروه های کالای درختی ) بر اساس گروه های کالا ( مد اتوماتیک حساب معین )

3. امکان تعریف معین های تک سطحی بر اساس برگ های درخت کالا ( مد انتخابی حساب معین )

4. امکان انتخاب و تخصیص سرفصل های حساب در سطح معین برای انبارها

5. امکان تعریف سرفصلهای حساب در سطح معین برای انبارها

6. امکان تعریف معین های چندسطحی بر اساس درخت گروههای انبار ( مد اتوماتیک حساب معین )

7. امکان تعریف معین های تک سطحی بر اساس انبارهای تعریفی در هر گروه انبار ( مد اتوماتیک حساب معین )

8. امکان تعریف ، تخصیص و تولید اتوماتیک سرفصلهای تفصیلی به ازای تعریف کالا

9. امکان تعریف مراکز هزینه به ازای تعریف انبار ( حالت اتوماتیک مراکز هزینه )

10. امکان تخصیص مراکز هزینه به ازای تعریف انبار ( حالت انتخاب مراکز هزینه )

سند حسابداری

1. امکان تنظیم تاریخ سند حسابداری بر اساس: 1-تاریخ وارد شده توسط کاربر 2- تاریخ اولین سند 3-تاریخ سند متناظر 4- تاریخ آخرین سند

2. امکان وجود قالب های سطر سند حسابداری بر اساس : 1-قالب سطر براساس کالاهای موجود 2-قالب سرفصل براساس طرف حساب 3-قالب سطر براساس سرفصلهای انتخابی در اسناد انبار 4- قالب سطر براساس سرفصلهای انتخابی در عامل گذاری

3. امکان انتخاب گزینه بدون سرفصل برای سرفصل های : معین ، تفصیلی 1و2و3و4 و مراکز هزینه

4. تعیین تاریخ های کنترلی برای هریک از روشهای قیمت گذاری fifo ویژه

عملیات حسابداری

1. امکان افزودن توضیحات ثابت و یا توضیحات سطر اسناد انبار در سطر اسناد حسابداری

2. امکان قیمت گذاری دسته ای و تکی حواله ها و نیز امکان ابطال آن

3. امکان صدور دسته ای اسناد حسابداری برای اسناد انبار و نیز امکان صدور یک سند حسابداری برای دسته از اسناد انبار

گزارشات

1. امکان انتخاب نوع نمایش در حالات : 1-فهرست اسناد 2-نمایش کل سند 3-نمایش کل سند با کالای سطح دو

2. امکان فیلتر کردن اطلاعات براساس : 1-نوع سند 2-وضعیت تعدادی و ریالی اسناد ، نوع سند خاص ، انبار خاص و … و تمامی اقلام اطلاعاتی که بر روی صدور سند انبار تاثیرگذار بوده اند .

3. امکان قرار دادن فیلتر چندگانه بر اساس : روش قیمت گذاری ، ماهیت کالاها ، گروه کالا ، واحد کالا ، کلاسس کالا ، موجودی کالا و …

4. امکان گزارش گیری از حسابهای مرتبط با انبار ، کالاها ، کاردکس ، انبارها و انبارگیری ها

5. امکان انتخاب انبار گردانی ها ، انبارها ، وضعیت انبارگردانی و میزان و نوع مغایرت های انبارگردانی

6. امکان جستجو براساس کد کالاهای سطح 1و2 و همچنین وضعیت اعتباری کالا

7. امکان گزارش گیری از اسناد مرتبط

عملیات

1. امکان قطعی سازی و غیر قطعی سازی بصورت ریالی و تعدادی

2. امکان مرتب سازی اسناد

3. امکان انبارگردانی پیشرفته با تنظیمات دلخواه برای انواع شمارش و نیز تنظیمات پذیرش نتایج شمارش

4. امکان انتخاب مبنای شمارش بر اساس ، نزدیکترین به موجودی ، بیشترین دفعات تکرار ، آخرین شمارش ، بالاترین شمارش و …

5. امکان نمایش شمارش های قبلی یا پنهان کردن آن در شمارش های بعدی

6. قیمت گذاری مغایرت انبار بر اساس قیمت کالا در اولین رسید ، قیمت کالا در آخرین رسید ، بالاترین قیمت ، پائین ترین قیمت ، میانگین قیمت و دلخواه و نیز براساس کل اسناد یا فقط اسناد دارای موجودی

7. امکان اضافه کردن انبار و کالا به انبارگردانی

امکانات عمومی

امکانات اصلی

1. تعریف گروه کاربران و تعیین سطح دسترسی بصورت جزء شامل ورود ، نمایش ، ویرایش ، درج ، حذف ، گزارش گیری ، ساخت خروجی ، ایمیل اطلاعات و …

2. ثبت رفتار کاربران شامل ورود و خروج به برنامه ، ورود و خروج به فرم ، اقدام به درج ، اقدام به ویرایش ، اقدام به حذف ، تائید ویرایش ، تائید حذف ، تائید درج ، لغو ویرایش ، لغو حذف ، لغو درج و …

3. ثبت خطاهای بوقوع پیوسته و امکان ثبت معادل فارسی آن جهت نمایش های بعدی

4. امکان تعریف کلیدهای میانبر بصورت دلخواه برای کاربران مختلف جهت دسترسی به منوهای مربوطه

5. امکان ثبت پیشنهاد ، درخواست تغییرات بصورت مستقیم از برنامه و با استفاده از اینترنت

6. تعریف کاربر و اختصاص آن به یک گروه و نیز تعیین محدوده زمان ورود و خروج به برنامه

مشخصات فنی

1. بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2000 و قابلیت استفاده از MS SQL Server 2005 , 2008

2. قابلیت استفاده در محیط سینگل ( تک کاربره ) ، شبکه های محلی و بصورت Remote

3. نمایش راهنما ها بصورت HTML

4. استفاده از UI کاملا لایت و User Friendly

5. امکان ارتباط با سایر نرم افزارهای شرکت

6. نرم افزار نصب اختصاصی با قابلیت بسیار بالا برای نصب در انواع محیط ها (XP,Vista,7) و فارسی سازی خودکار محیط و با کاربری بسیار آسان

7. سایر نرم افزارهای گروه محصولات اسپاد : انبار ، حسابداری انبار ، خزانه داری ، اموال ، بازرگانی و …

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حسابداری انبار اسپاد پیشرفته کد 71054”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

بیست − هشت =

کالاهای مرتبط

http://shop.hadiran.ir/product/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%af-71054/

تقویم شمسی

آذر ۱۳۹۸
ش ی د س چ پ ج
« شهریور    
 ۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰  

محصولات پر بیننده