پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

شماره پشتیبانی: 42247111 (041)

نمایش یک نتیجه

مدیریت مجتمع پیشرفته

0 نقد و بررسی
8,590,000 ریال

مدیریت مجتمع پیشرفته

8,590,000 ریال
0 نقد و بررسی

انواع مجتمعات ساختمانی از قبیل مسکونی ، اداری ، تجاری ،  پاساژ ها و… دارای فعالیت ها و فرایند های مشهود و نامشهود زیادی از قبیل ثبت املاک ، محاسبه شارژ ها ، ایجاد ارتباط بین مالک و مستاجر ، اطلاع رسانی ها ، کنترل اموال مجتمع ، استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی ، […]

مدیریت مجتمع راهبردی

0 نقد و بررسی
9,990,000 ریال

مدیریت مجتمع راهبردی

9,990,000 ریال
0 نقد و بررسی

انواع مجتمعات ساختمانی از قبیل مسکونی ، اداری ، تجاری ، پاساژ ها و… دارای فعالیت ها و فرایند های مشهود و نامشهود زیادی از قبیل ثبت املاک ، محاسبه شارژ ها ، ایجاد ارتباط بین مالک و مستاجر ، اطلاع رسانی ها ، کنترل اموال مجتمع ، استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی ، […]

مدیریت مجتمع ساده

0 نقد و بررسی
2,690,000 ریال

مدیریت مجتمع ساده

2,690,000 ریال
0 نقد و بررسی

انواع مجتمعات ساختمانی از قبیل مسکونی ، اداری ، تجاری ، شهرک ها ، پاساژ ها و… دارای فعالیت ها و فرایند های مشهود و نامشهود زیادی از قبیل ثبت املاک ، محاسبه شارژ ها ، ایجاد ارتباط بین مالک و مستاجر ، اطلاع رسانی ها ، کنترل اموال مجتمع ، استفاده از امکانات رفاهی […]

مدیریت مجتمع کاربردی

0 نقد و بررسی
6,490,000 ریال

مدیریت مجتمع کاربردی

6,490,000 ریال
0 نقد و بررسی

انواع مجتمعات ساختمانی از قبیل مسکونی ، اداری ، تجاری ،  پاساژ ها و… دارای فعالیت ها و فرایند های مشهود و نامشهود زیادی از قبیل ثبت املاک ، محاسبه شارژ ها ، ایجاد ارتباط بین مالک و مستاجر ، اطلاع رسانی ها ، کنترل اموال مجتمع ، استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی ، […]

مدیریت مجتمع میانی

0 نقد و بررسی
4,390,000 ریال

مدیریت مجتمع میانی

4,390,000 ریال
0 نقد و بررسی

انواع مجتمعات ساختمانی از قبیل مسکونی ، اداری ، تجاری ،  پاساژ ها و… دارای فعالیت ها و فرایند های مشهود و نامشهود زیادی از قبیل ثبت املاک ، محاسبه شارژ ها ، ایجاد ارتباط بین مالک و مستاجر ، اطلاع رسانی ها ، کنترل اموال مجتمع ، استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی ، […]