آدرس فروشگاه:آدرس:مرندخیابان طالقانی خیابان قیام اول کوی حکیم باشی فناوری اطلاعات هادیران
تلفن :۰۴۱۴۲۲۴۷۱۱۱
تلفن همراه:۰۹۱۹٫۹۶٫۹۶٫۹۷۷
ایمیل:info@shop.hadiran.ir